Spelbegeleiders gezocht voor Sherlocked Amsterdam

Over Sherlocked

Een team tijdens de test-runs van onze escape game in het Rijksmuseum
In onze inbraakervaring The Vault ondersteun en begeleidt je de spelers vanuit de rol van een typische handlanger rol, zogenaamd vanuit een busje om de hoek.
Onze nieuwste live online ervaring; The Vault Online Heist Experience

Praktische info

Herken jij je in bovenstaand profiel?

--

--

Mystery Experiences

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store