Spelbegeleiders gezocht voor Sherlocked Amsterdam

Over Sherlocked

Een team tijdens de test-runs van onze escape game in het Rijksmuseum (2019-2020)
In onze inbraakervaring The Vault ondersteun en begeleidt je de spelers vanuit de rol van een typische handlanger rol, zogenaamd vanuit een busje om de hoek.

Wij:

Onze nieuwste online ervaring; The Vault Online Heist Experience

Praktische info

Herken jij je in bovenstaand profiel?

--

--

Mystery Experiences

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store